Obchodní podmínky

Informace o zpracovávaných osobních údajích a poučení subjektu údajů

Společnost Markéta Švandová, DiS. (Hotel U Hrocha), se sídlem Škrdlovice 76, č.p. provozovny 272, 591 01, IČO: 76514765 (dále jen „Správce”),  zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem realizace poskytnutí objednaných služeb za níže uvedených podmínek.

 

Zpracovávané osobní údaje „zákazníků“

Správce bude zpracovávat následující osobní údaje svých zákazníků:

 • jméno a příjmení

 • adresu bydliště

 • číslo občanského průkazu

 • telefonní číslo

 • e-mailová adresa

 • monitorování venkovních prostor v areálu Správce kamerami bez záznamu z důvodu ochrany majetku Správce před protiprávním jednáním zákazníků a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zákazníků.

 

Účel a způsob zpracování údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob jsou zabezpečovány v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Údaje zákazníků budou zpracovávány pouze za účelem realizace poskytnutí objednaných služeb a plnění zákonem stanovených povinností Správce. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání objednaných služeb a po nezbytně nutnou dobu po ukončení objednaných služeb. Údaje budou zpracovány příslušnými zaměstnanci společnosti a třetím osobám jsou předávány pouze na na základě plnění zákonné povinnosti jako Správce a dále osoby pověřené řešením případného sporu.

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 • důvodem poskytnutí osobních údajů zákazníků je realizace objednaných služeb, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 • při zpracování osobních údajů zákazníků údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám

 • Zákazník údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 
Hotel U Hrocha ve Škrdlovicích hodnocení